28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego - Słupsk Redzikowo - Serwis Mark MM

28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

 Historia 28 PLM

 Samoloty

 Galeria

 Odznaka Pułkowa

 Żołnierze Pułku

 Stowarzyszenie Przyjaciół 28 PLM

 Rondo 28 PLM

 Multimedia

 Port Lotniczy Słupsk - Redzikowo

 Tarcza Antyrakietowa

 Słupsk Gmina On-line

 Małgosia

 Mit własny

 Agro Turystyka

 Ciekawe Linki

 Bibliografia

28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego - Słupsk Redzikowo


Warunki Używania


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Serwis Mark MM. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Serwis Mark MM może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Serwis Mark MM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Serwis Mark MM, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Serwis Mark MM nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Serwis Mark MM. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Serwis Mark MM udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Serwis Mark MM nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Serwis Mark MM uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Serwis Mark MM jest równoznaczne z udzieleniem Serwis Mark MM nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Serwis Mark MM ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Serwis Mark MM w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Serwis Mark MM nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Serwis Mark MM uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Serwis Mark MM uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.



28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego


28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego


Web Informer Button


28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego